top of page

Publications

*: co-first authors

#: co-corresponding authors

Year 2023

1.   Xiang Gao, Malea M. Murphy, James G. Peyer, Yuehan Ni, Min Yang, Yixuan Zhang, Jiaming Guo, Nergis Kara, Claire Embree, Alpaslan Tasdogan, Jessalyn M. Ubellacker, Genevieve M. Crane, Shentong Fang, Zhiyu Zhao, Bo Shen#, Sean J. Morrison#. Leptin receptor+ cells promote bone marrow innervation and regeneration by synthesizing nerve growth factor. Nature Cell Biology. 2023 Nov. Online ahead of print.

2.    Yaping Zhang*, Xiaojuan Zhao*, Bo Shen*, Yanyan Bai, Claire Chang, Aleksandra Stojanovic, Can Wang, Andrew Mack, Gary Deng, Randal A Skidgel, Ni Cheng, Xiaoping Du. Integrin β3 directly inhibits the Gα13-p115RhoGEF interaction to regulate G protein signaling and platelet exocytosis. Nature Communications. 2023 Aug 16;14(1):4966. PMID: 37587112.

 

3.    Yunduo Charles Zhao, Yingqi Zhang, Fengtao Jiang, Chi Wu, Boyang Wan, Ruhma Syeda, Qing Li, Bo Shen, Lining Arnold Ju. A Novel Computational Biomechanics Framework to Model Vascular Mechanopropagation in Deep Bone Marrow. Advanced Healthcare Materials. 2023 Mar;12(8):e2201830. PMID: 36521080.

 

4.    Nandina Paria, Aysha Khalid, Bo Shen, Ben Lemoine, Jinyan Chan, Yared H Kidane, Ila Oxendine, Reuel Cornelia, Carol A Wise, Jonathan J Rios. Molecular dissection of somatic skeletal disease in Neurofibromatosis Type 1. Journal of Bone and Mineral Research. 2023 Feb;38(2):288-299. PMID: 36459048.

Year 2022

5.    Dian Jing, Zexi Chen, Yi Men, Yating Yi, Yuhong Wang, Jun Wang, Jianru Yi, Lingyun Wan, Bo Shen, Jian Q Feng, Zhihe Zhao, Hu Zhao, Chaoyuan Li. Response of Gli1+ Suture Stem Cells to Mechanical Force Upon Suture Expansion. Journal of Bone and Mineral Research. 2022 Jul;37(7):1307-1320. PMID: 35443291.

Prior to 2021 Sep

6.    Stefano Comazzetto*, Bo Shen*, Sean J Morrison. Niches that regulate stem cells and hematopoiesis in adult bone marrow. Developmental Cell, 2021 Jul 12;56(13):1848-1860. PMID: 34146467.

 

7.    Jingzhu Zhang, Adi Cohen, Bo Shen, Liming Du, Alpaslan Tasdogan, Zhiyu Zhao, Elizabeth J Shane, Sean J Morrison. Parathyroid hormone promotes osteogenesis partly by promoting Osteolectin expression. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2021 Jun 22;118(25):e2026176118. PMID: 34140410.

 

8.    Bo Shen, Alpaslan Tasdogan, Jessalyn M Ubellacker, Jingzhu Zhang, Elena D Nosyreva, Liming Du, Malea M Murphy, Shuiqing Hu, Yating Yi, Nergis Kara, Xin Liu, Shay Guela, Yuemeng Jia, Vijayashree Ramesh, Claire Embree, Evann C Mitchell, Yunduo C Zhao, Lining A Ju, Zhao Hu, Genevieve M Crane, Zhiyu Zhao, Ruhma Syeda, Sean J Morrison. A mechanosensitive peri-arteriolar niche for osteogenesis and lymphopoiesis. Nature. 2021 Mar;591(7850):438-444. PMID: 33627868.

 

9.    Hanjing Wei, Yanhua Xu, Yibin Wang, Liting Xu, Chunyang Mo, Liangzi Li, Bo Shen, Yao Sun, Pengzhen Cheng, Liu Yang, Yichuan Pang, An Qin, Ying Cao, Sean J Morrison, Rui Yue. Identification of Fibroblast Activation Protein as an Osteogenic Suppressor and Anti-osteoporosis Drug Target. Cell Reports. 2020 Oct 13;33(2):108252. PMID: 33053358.

 

10.    Yi Men, Yuhong Wang, Yating Yi, Dian Jing, Wenjing Luo, Bo Shen, William Stenberg, Yang Chai, Woo-Ping Ge, Jian Q Feng, Hu Zhao. Gli1+ periodontium stem cells are regulated by osteocytes and occlusal force. Developmental Cell. 2020 Sep 14;54(5):639-654.e6. PMID: 32652075.

 

11.    Jessalyn M Ubellacker, Alpaslan Tasdogan, Vijayashree Ramesh, Bo Shen, Evann C Mitchell, Misty S Martin-Sandoval, Zhimin Gu, Michael L McCormick, Alison B Durham, Douglas R Spitz, Zhiyu Zhao, Thomas P Mathews, Sean J Morrison. Lymph protects metastasizing melanoma cells from ferroptosis. Nature. 2020 Sep;585(7823):113-118. PMID: 32814895.

12.    Xiaofei Gao, Zhaohuan Zhang, Tomoyuki Mashimo, Bo Shen, James Nyagilo, Hao Wang, Yihui Wang, Zhida Liu, Aditi Mulgaonkar, Xiao-Ling Hu, Sara GM Piccirillo, Ugur Eskiocak, Digant P Davé, Song Qin, Yongjie Yang, Xiankai Sun, Yang-Xin Fu, Hui Zong, Wenzhi Sun, Robert M Bachoo, Woo-ping Ge. Gliomas Interact with Non-glioma Brain Cells via Extracellular Vesicles. Cell Reports. 2020 Feb 25;30(8):2489-2500.e5. PMID: 32101730.

 

13.    Alpaslan Tasdogan, Brandon Faubert, Vijayashree Ramesh, Jessalyn M Ubellacker, Bo Shen, Ashley Solmonson, Malea M Murphy, Zhimin Gu, Wen Gu, Misty Martin, Stacy Y Kasitinon, Travis Vandergriff, Thomas P Mathews, Zhiyu Zhao, Dirk Schadendorf, Ralph J DeBerardinis#, Sean J Morrison#. Metabolic heterogeneity confers differences in melanoma metastatic potential. Nature. 2020 Jan;577(7788):115-120. PMID: 31853067.

 

14.    Bo Shen, Kristy Vardy, Payton Hughes, Alpaslan Tasdogan, Zhiyu Zhao, Rui Yue, Genevieve M Crane, Sean J Morrison. Integrin alpha11 is an Osteolectin receptor and is required for the maintenance of adult skeletal bone mass. eLife. 2019 Jan 11;8:e42274. PMID: 30632962.

 

15.    Rui Yue, Bo Shen, Sean J Morrison. Clec11a is an osteogenic factor that promotes the maintenance of the adult skeleton. eLife. 2016 Dec 13;5:e18782. PMID: 27976999.

 

16.    M Keegan Delaney, Kyungho Kim, Brian Estevez, Zheng Xu, Aleksandra Stojanovic-Terpo, Bo Shen, Masuko Ushio-Fukai, Jaehyung Cho, Xiaoping Du. Differential Roles of the NADPH-Oxidase 1 and 2 in Platelet Activation and Thrombosis. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology. 2016 May;36(5):846-54. PMID: 26988594.

 

17.    Brian Estevez, Kyungho Kim, M Keegan Delaney, Aleksandra Stojanovic-Terpo, Bo Shen, Changgeng Ruan, Jaehyung Cho, Zaverio M Ruggeri, Xiaoping Du. Signaling-Mediated Cooperativity between Glycoprotein Ib-IX and Protease-Activated Receptors in Thrombin-Induced Platelet Activation. Blood. 2016 Feb 4;127(5):626-36. PMID: 26585954.

 

18.    Bo Shen, Brian Estevez, Zheng Xu, Barry Kreutz, Andrei Karginov, Yanyan Bai, Feng Qian, Urao Norifumi, Deane Mosher, Xiaoping Du. The interaction of Galpha13 with integrin beta1 mediates cell migration by dynamic regulation of RhoA. Molecular biology of the cell. 2015 Oct 15;26(20):3658-70. PMID: 26310447.

 

19.    Brian Estevez, Bo Shen, Xiaoping Du. Targeting Integrin and Integrin Signaling in Treating Thrombosis. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology. 2015 Jan;35(1):24-9. PMID: 25256236.

 

20.    Michael Keegan Delaney, Junling Liu, Kyungho Kim, Bo Shen, Aleksandra Stojanovic-Terpo, Yi Zheng, Jaehyung Cho, Xiaoping Du. Agonist-induced platelet procoagulant activity requires shear and a Rac1-dependent signaling mechanism. Blood. 2014 Sep 18;124(12):1957-67. PMID: 25079357.

 

21.    Bo Shen, Xiaojuan Zhao, Kelly A O’Brien, Aleksandra Stojanovic-Terpo, M Keegan Delaney, Kyungho Kim, Jaehyung Cho, Stephen C-T Lam, Xiaoping Du. A directional switch of integrin signalling and a new anti-thrombotic strategy. Nature. 2013 Nov 7;503(7474):131-5. PMID: 24162846.

 

22.    Bo Shen, M Keegan Delaney, Xiaoping Du. Inside-out, outside-in, and inside-outside-in: G protein signaling in integrin-mediated cell adhesion, spreading, and retraction. Current opinion in cell biology. 2012 Oct;24(5):600-6. PMID: 22980731.

23.    Qiang Guo, Jun Jin, Jason X-J Yuan, Amy Zeifman, Bo Shen, Jianan Huang. VEGF, Bcl-2 and Bad regulated by angiopoietin-1 in oleic acid induced acute lung injury. Biochemical and biophysical research communications. 2011 Oct 7;413(4):630-6. PMID: 21939637.

 

23.    Haixia Gong, Bo Shen, Panagiotis Flevaris, Christina Chow, Stephen C-T Lam, Tatyana A Voyno-Yasenetskaya, Tohru Kozasa, Xiaoping Du. G protein subunit Galpha13 binds to integrin alphaIIbbeta3 and mediates integrin "outside-in" signaling. Science. 2010 Jan 15;327(5963):340-3. PMID: 20075254.

bottom of page